Hokej Hokejbal Florbal In-line

Obchodné podmienky

Doprava a platba
SPÔSOB DOPRAVY CENA DOPRAVY
Slovenská pošta pri nákupe do 100 € 4,80 €
Slovenská pošta pri nákupe nad 100 € 0,00 €
DHL kuriér pri nákupe do 100 € 3,12 €
DHL kuriér pri nákupe nad 100 € 0,00 €
Osobný odber na predajni  0,00 €

 

 

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a firmou ELBE hockey(ďalej ELBEhockey), s.r.o. Sú k dispozícií v sídle dodávateľa na kontaktnej adrese a internetovej adrese www.elbe.sk. Tieto podmienky tvoria základ obchodnej spolupráce a nový odberateľ je povinný sa riadne s ustanoveniami oboznámiť ešte pred začatím obchodnej spolupráce. Ceny zverejnené na www.elbe.sk sú platné len pre objednávky cez e-shop.

II. PODMIENKY SPOLUPRÁCE

Nákup vo firme ELBE hockey môžu uskutočňovať všetky fyzické osoby , alebo podnikateľské subjekty.

III. KONTAKTNÁ ADRESA

ELBE hockey, s.r.o., Vrlíkova 8 , 031 01 Liptovský Mikuláš.

 

IV. OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci si môže u dodávateľa objednať tovar osobne, telefonicky, písomnou formou , elektronicky prostredníctvom e-mailu, alebo prostredníctvom e-shopu. Každá objednávka musí obsahovať: meno odberateľa, kontaktnú osobu, telefónne, faxové číslo , email, bankové spojenie / v prípade firmy IČO, DIČ, IČ DPH /, presný popis tovaru a počet kusov. Je vhodné uviesť spôsob odberu. Ceny za tovar sú účtované, ak nie je dohodnuté inak podľa cenníka platného v deň objednania tovaru. Za rozdiely v cenách vzniknuté v čase od objednania tovaru do času dodavky tovaru, ak nie je dohodnuté inak, dodávateľ neručí. Ceny sa môžu meniť v závislosti od výšky kurzov NBS .
 • POTVRDENIE OBJEDNÁVKY: V prípade, že odberateľ požaduje potvrdenie objednávky /telefonicky alebo e-mailom/ musí to v objednávke uviesť.
 • ZÁVÄZNOSŤ OBJEDNÁVKY: Objednávka staršia ako 5 dní bez jej následného potvrdenia stráca platnosť. Toto ma za následok vyradenie objednávky z evidencie a jej následné zrušenie.
 • REZERVÁCIA TOVARU: Objednaný tovar je možné u dodávateľa zarezervovať. Maximálna doba rezervácie je 3 dni.

V. DOKLADY

 1. PREDDAVKOVÁ FAKTÚRA: Vystavuje sa na tovar, ktorý je na sklade, alebo sa očakáva skorá dodávka a obratom sa faxom alebo cez internet zasiela zákazníkovi. Nesplnené položky z objednávky sú registrované v došlom poradí. Pokiaľ ich dodávateľ nie je schopný splniť do 5 pracovných dni, ďalší postup so zákazníkom dohodne telefonicky alebo e-mailom.
 2. FAKTÚRA A DODACÍ LIST: Sú priložené k tovaru (v prípade dopravy prepravnou službou), zaslané poštou ako listová zásielka , alebo ich dostane zákazník pri osobnom prevzatí tovaru. Všetky platné doklady musia obsahovať pečiatku dodávateľa a podpis zodpovedného pracovníka. Bez týchto náležitostí sú doklady považované za neplatné.
 3. DOBROPIS: V prípade nedodržania stanoveného termínu dodania objednávky je možné vystaviť odberateľovi na nedodaný tovar dobropis. Pokiaľ má odberateľ neuhradené záväzky voči dodávateľovi, je možné výšku dobropisu použiť na čiastočnú , alebo úplnú úhradu pohľadávky dodávateľa.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

Platby sa uskutočňujú vopred . Dátumom úhrady / platby faktúry, predfaktúry/ sa rozumie deň, kedy je čiastka pripísaná na účet dodávateľa. Po pripísaní príslušnej čiastky na účet dodávateľa je tovar pripravený na dodanie. V prípade, že tovar nie je do 5 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry uhradený, je objednávka zrušená a tovar je voľne k dispozícii ďalším záujemcom. Platbu objednaného tovaru je možné uskutočniť bankovým prevodom na účet dodávateľa, alebo osobne predom platbou v hotovosti na adrese sídla. UPOZORNENIE: Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom firmy ELBE hockey.

VII. DODÁVKA TOVARU

Tovar je možné prevziať osobne vo firme ELBE hockey, môže byť expedovaný prepravnou službou a poštou, Pri preberaní tovaru si dôkladne skontrolujte množstvo a druh tovaru a či tovar nie je mechanicky poškodený. Neskoršie reklamácie nebudú akceptované. Náklady na prepravu tovaru, poistenie a náklady na dopravu reklamácii hradí zákazník. Za škody vzniknuté pri preprave tovaru neručíme, preto dbajte na správny výber prepravy. Pokiaľ sa vyskytne problém s poškodením tovaru pri doprave prepravnou službou, je nutné v čo najkratšom čase kontaktovať prepravnú službu. Tovar v žiadnom prípade nepoužívajte. Dodávateľ zároveň neručí za škody spôsobené oneskorením zásielky.

VIII.ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

V prípade, že odberateľ je nútený zrušiť objednávku u dodávateľa, musí tak učiniť písomne, a to e-mailom, alebo telefonicky. Dodávateľ si vyhradzuje právo na penále vo výške manipulačných a distribučných nákladov ak zrušenie nastane 1 deň po záväznom objednaní a tovar bol zákazníkovi odoslaný. Vrátenie peňazí sa realizuje vrátením sumy na účet, z ktorého bola platba realizovaná, poštovou poukážkou na adresu odberateľa. Suma bude znížená o poštovné.

IX.MOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Toto právo máte aj v prípade, ak ste si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihli osobne priamo u predajcu.Tovar musí byt riadne zabalený v pôvodnom obale s kompletným príslušenstvom a dokumentáciou a nesmie byt požitý.
Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú
poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť pred uplynutím lehoty 7 pracovných dní
predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu (napr. akcie)
predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek spotrebiteľa (napr. dresy,štulpne...)
predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
predaj tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze (napr. potraviny)
predaj zvukových alebo obrazových záznamov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
predaj počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
predaj novín, časopisov a periodickej tlače
lotérie a iné podobné hry

X. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Pre zakúpený tovar platia záručné podmienky výrobcu a sú uvedené v reklamačných podmienkach dodávateľa.

XI.DODÁVATEĽ SA ZAVÄZUJE

 • dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bola uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene
 • adekvátne zabaliť tovar
 • dopraviť tovar v dohodnutej lehote, t.j. do 5 dní od uhradenia objednávky v prípade kuriérskej služby, alebo pripraviť tovar do 5 dní v predajni v Liptovskom Mikuláši pri osobnom odbere
 • vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad
Predávajúci neberie na seba zodpovednosť za omeškanie dodávky tovaru spôsobenú meškaním kuriérskej služby alebo pošty.

XII. ODBERATEĽ SA ZAVÄZUJE

- prevziať objednaný tovar - zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu

XIII. SÚHLAS S OBCHODNÝMI PODMIENKAMI

Za súhlas s obchodnými podmienkami dodávateľa sa rozumie uskutočnenie objednávky

XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Dodávateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov a to bez súhlasu odberateľa.

XV. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Firma ELBE hockey, s.r.o. (ďalej len Firma) kladie mimoriadny dôraz na bezpečnosť súkromia návštevníkov internetového obchodu http://www.elbe.sk/.
Firma zhromažďuje len tie údaje, ktoré sú potrebné pre plnú registráciu a fakturáciu užívateľov. Údaje sú získavané od návštevníkov portálu dobrovoľne, ich registráciou.

Všetky údaje sú dôkladne zabezpečené proti zneužitiu neoprávnenou osobou. Prístup k údajom má len úzky okruh ľudí, alebo partnerov firmy. Údaje nie sú predajné, prenajímateľné tretej strane bez písomného súhlasu užívateľa alebo súdneho rozkazu.

Firma môže príležitostne použiť osobné údaje užívateľov ku skontaktovaniu sa s užívateľom (elektronicky -email, telefonicky), overenie potrieb užívateľa pre zlepšenie svojich produktov, služieb alebo informovania o novinkách, reklame.

Údaje, ktoré nemajú charakter osobných údajov (otázky, názory), nie sú považované za osobné informácie užívateľov a môžu byť použité pre zverejnenie bez akýchkoľvek záväzkov voči užívateľovi.

Internetový obchod môže obsahovať odkazy na iné stránky a servery, na ktorých nemusia platiť tieto zásady ochrany osobných údajov.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ELBE hockey s.r.o.                                                     
Vrlíkova 8                                                           
031 01, Liptovský Mikuláš                                         
IČO  36434060                                                           
DIČ  SK 2022065606                                                
 
Okresný súd Žlina. Vložka číslo 16586/L          
                                                                                      
 
Bankové spojenie:                                                      
ĽUDOVÁ BANKA VOLKSBANK a.s., Lipt.Mikuláš ,
číslo účtu 443 000 9302 / 3100                                
 

prevádzka                                                                                                                                                              
ELBE hockey s.r.o.                                                      

Vrlíkova 8                                                             
031 01, Liptovský Mikuláš                                          

 

Tel/Fax: +421 44 552 6782                                         
Mobil:    +421 903 805 349                                         
E-mail.: info@elbe.sk

 

 • Telefonické objednávky
  +421 911 851 951
 • Doprava zadarmo
  pre objednávky nad 100 €
 • Tovar na sklade
  expedujeme do 24 hod.
 • Zákaznícky servis a strarostlivosť
 • Dodávame produkty
  priamo od výrobcov